Арнайы тігінші

Мамандығы: 07230100-Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

Біліктілігі: 3W07230101 – Тігінші

Біліктілігі: 3W07230102- Арнайы тігінші

Техникалық және кәсіптік білім беру №553 бұйрық

Білім беру бағдарламасының паспорты

Оқу жұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу жоспары

Күнтізбелік тақырыптық жоспарлар